ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการ
สมัครออนไลน์โดยผ่านหน้าเว็บ
แบบฟอร์มลงทะเบียน
กรุณากรอกข้อมูลผู้ประกอบการทั้ง 3 ส่วน
ส่วนที่ 1
ข้อมูลผู้สมัคร
ส่วนที่ 2
ประเมินตนเอง
ส่วนที่ 3
ความต้องการพัฒนา/หน่วยงานที่จะเข้าร่วม
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
Code   Auto generate code on save...
หมายเลขผู้เข้ารับบริการภาครัฐ *  
ผู้ประกอบการที่ต้องการลงทะเบียนจะต้องมีหมายเลขผู้เข้ารับบริการภาครัฐ หากยังไม่มี คลิ๊กที่นี่ เพื่อลงทะเบียนผู้ประกอบการ
คำนำหน้าชื่อ *     
ชื่อ-นามสกุล *  
หมายเลขบัตรประชาชน *    
สำเนาบัตรประชาชน    *รองรับไฟล์ประเภท .pdf
โทรศัพท์ *   * กรุณาป้อนเบอร์โทรศัพท์ / เบอร์มือถือ หากไม่มี กรุณาป้อนเบอร์โทรศัพท์ของผู้ที่สามารถติดต่อได้
มือถือ *  
Line ID   
Email *  
วัน-เดือน-ปี พ.ศ.(เกิด) *  
อายุ   
สถานภาพปัจจุบัน 
จำนวนบุตร (ถ้ามี)   
สัญชาติ 
 
ศาสนา 
 
ที่อยู่ปัจจุบัน*   
จังหวัด*  
ที่ตั้งธุรกิจ*
 
 
หน่วยงานที่ต้องการเข้าร่วม * 
สถานะของธุรกิจผู้เข้าร่วมโครงการ * 
เลขทะเบียนธุรกิจ *    
ชื่อธุรกิจ * 
สถานะของธุรกิจในปัจจุบัน *   
   
ประเภทธุรกิจ *
รูปแบบธุรกิจ *  
ธุรกิจ *  
ภาคธุรกิจที่สนใจจะเข้าร่วม *
   
สถานภาพผู้สมัคร * 
 
   
มีธุรกรรมต่างประเทศ 
   
ผลิตภัณฑ์/สินค้าของธุรกิจ 
เป็นสินค้า OTOP 
   
วัตถุดิบหลักในการผลิต 
แหล่งวัตถุดิบอยู่ในพื้นที่ตั้งธุรกิจ 
   

มาตรฐานสินค้าและบริการ   
     
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  ในประเทศ     สัดส่วน %
  ต่างประเทศ   สัดส่วน %     ระบุประเทศ
จำนวนการจ้างงาน 
(พนักงานประจำและรวมเจ้าของกิจการ) 
                                    
มูลค่าทรัพย์สินถาวร (ไม่รวมที่ดิน)                      
ทุนจดทะเบียน/ทุนจัดตั้งกิจการ                
ยอดขายปีที่ผ่านมาโดยประมาณ                
   
อาชีพ/งานในปัจจุบัน 
 
   
ท่านเคยเข้ารับการอบรม 
   
หัวข้อที่เคยเข้าอบรม
(สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 
   
กลุ่มผลิตภัณฑ์ *
(สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 
ส่วนที่ 2 การประเมินตนเองของกิจการ (Self Assessment)*
  0
ไม่มี
1
น้อยมาก
2
น้อย
3
พอใช้
4
ดี
5
ดีมาก
1. ประสิทธิภาพการผลิต/การควบคุมต้นทุน
2. รูปแบบผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์
3. มาตรฐานผลิตภัณฑ์
4. มาตรฐานระบบการบริหารจัดการ
5. การบริหารจัดการบุคคลากร
6. การจัดการคลังสินค้าและโลจิสติกส์
7. เทคโนโลยีและนวตกรรม
8. ช่องทางการตลาด/การส่งเสริมการขาย
9. การเงินและแหล่งเงินทุน
10. การบัญชีและภาษีอากร
   
ส่วนที่ 3 ข้อมูลความต้องการพัฒนา
ด้านการผลิต
ด้านการจัดการ
ด้านมาตรฐาน
ด้านการตลาด
ด้านบัญชี
ด้านการเงิน
ด้านการจดทะเบียน
   
ส่วนที่ 4 สมัครและประเมินตนเองผ่านหน่วยร่วมใด/ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมเชิงลึกผ่านหน่วยร่วมใด*
หน่วยร่วมดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย อบรม / ประเมินตนเอง เชิงลึก ต่อยอด
 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมฯ  อบรมความรู้ด้านการเงิน    
 สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  เน้นกลุ่มท่องเที่ยว โรงแรม บริการที่เกี่ยวข้อง  
 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  เน้นกลุ่ม S Curve  
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เน้นกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตร และเกษตรแปรรูป  
 สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ  เน้นกลุ่มสิ่งทอ แฟชั่น ไลฟ์สไตล์ เครื่องหนัง  
 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ  เน้นกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต  
 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ  กลุ่มที่ต้องการระบบมาตรฐาน  
 สถาบันอาหาร  เน้นกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอาหาร เครื่องดื่ม
 สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  เน้นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  
 สมาคมสำนักงานบัญชีไทย  กลุ่มที่ต้องการทำบัญชีที่ถูกต้อง/จดฯนิติบุคคล
 บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จำกัด  กลุ่มที่ต้องการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์  
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)