ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการ
แบบฟอร์มลงทะเบียน
กรุณากรอกข้อมูลผู้ประกอบการทั้ง 3 ส่วน
ส่วนที่ 1
ข้อมูลผู้สมัคร
ส่วนที่ 2
ประเมินตนเอง
ส่วนที่ 3
ความต้องการพัฒนา/หน่วยงานที่จะเข้าร่วม
ส่วนที่ 3 ข้อมูลความต้องการพัฒนา
ด้านการผลิต
ด้านการจัดการ
ด้านมาตรฐาน
ด้านการตลาด
ด้านบัญชี
ด้านการเงิน
   
สมัครและประเมินตนเองผ่านหน่วยร่วมใด/ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมเชิงลึกผ่านหน่วยร่วมใด
ประเมินตนเอง ต้องการเชิงลึก หน่วยร่วมดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย
 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมฯ  อบรมความรู้ด้านการเงิน
 สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  เน้นกลุ่มท่องเที่ยว โรงแรม บริการที่เกี่ยวข้อง
 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  เน้นกลุ่ม S Curve
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เน้นกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตร และเกษตรแปรรูป
 สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ  เน้นกลุ่มสิ่งทอ แฟชั่น ไลฟ์สไตล์ เครื่องหนัง
 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ  เน้นกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต
 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ  กลุ่มที่ต้องการระบบมาตรฐาน
 สถาบันอาหาร  เน้นกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอาหาร เครื่องดื่ม
 สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  เน้นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 สมาคมสำนักงานบัญชีไทย  กลุ่มที่ต้องการทำบัญชีที่ถูกต้อง/จดฯนิติบุคคล
 บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จำกัด  กลุ่มที่ต้องการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์