ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการ
แบบฟอร์มลงทะเบียน
กรุณากรอกข้อมูลผู้ประกอบการทั้ง 4 ส่วน
ส่วนที่ 1
ข้อมูลผู้สมัคร
ส่วนที่ 2
ประเมินตนเอง
ส่วนที่ 3
ความต้องการพัฒนา/หน่วยงานที่จะเข้าร่วม
ส่วนที่ 2 การประเมินตนเองของกิจการ (Self Assessment)
  1
ไม่มี
2
ต้องปรับปรุง
3
พอใช้
4
ดี
5
ดีมาก
1. ประสิทธิภาพการผลิต/การควบคุมต้นทุน
2. รูปแบบผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์
3. มาตรฐานผลิตภัณฑ์
4. มาตรฐานระบบการบริหารจัดการ
5. การบริหารจัดการบุคคลากร
6. การจัดการคลังสินค้าและโลจิสติกส์
7. เทคโนโลยีและนวตกรรม
8. ช่องทางการตลาด/การส่งเสริมการขาย
9. การเงินและแหล่งเงินทุน
10. การบัญชีและภาษีอากร