1. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

กลุ่มเป้าหมาย (ผู้กำกับติดตาม)
อบรมความรู้ด้านการเงิน

ผู้ประสานงานโครงการ
1. ชื่อ-นามสกุล : คุณศุภพิชัย สุนทราจารย์  
เบอร์ติดต่อ: 022983055
2. ชื่อ-นามสกุล : คุณวิภาพร วีระไวทยะ  
เบอร์ติดต่อ: 022983103
   

  2. สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

กลุ่มเป้าหมาย
เน้นกลุ่มท่องเที่ยว โรงแรม บริการที่เกี่ยวข้อง

ผู้ประสานงานโครงการ
1. ชื่อ-นามสกุล : คุณธนูเชษฎ พัชราพงศ์  
เบอร์ติดต่อ: 02-564-4000 ต่อ 3210 เบอร์ติดต่อ: 089-981-5031
2. ชื่อ-นามสกุล : คุณเมทินี วัฒนานนท์  
เบอร์ติดต่อ: 02-564-4000 ต่อ 3215 เบอร์ติดต่อ: 082-450-2621
3. ชื่อ-นามสกุล : คุณพนิดา พันธ์เจริญ  
เบอร์ติดต่อ: 02-564-4000 ต่อ 3216 เบอร์ติดต่อ: 082-450-2627
ข้อมูลติดต่ออื่นๆ  
ที่อยู่ : 99 หมู่ 18 ถ.ป๋วยอึ๊งภากรณ์ มธ.ศูนย์รังสิต คลองหลวง ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 02-564-4000 ต่อ 3211-3215
โทรสาร : 02-564-2737
Email : ismedstrong@gmail.com
Website : www.ismed.or.th
Facebook : ISMED สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 

  3. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

กลุ่มเป้าหมาย
เน้นกลุ่ม S Curve และภาคอุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ
อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-curve) 5 อุตสาหกรรมคือ
1. อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Next – Generation Automotive)
2. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics)
3. อุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ(Affluent, Medical and Wellness Tourism)
4. การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture and Biotechnolgy)
5. อุตสาหรรมแปรรูปอาหาร (Food for the Future)

อุตสาหกรรมแห่งอนาคต (New S-curve) 5 อุตสาหกรรมคือ
1. อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ (Robotics)
2. อุตสาหรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation and Logistics)
3. อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels and Biochemicals)
4. อุตสาหกรรมดิจิตอล (Digital)
5. อุตสาหกรรมแบบครบวงจร (Medical Hub)

ผู้ประสานงานโครงการ
1. ชื่อ-นามสกุล : นางสาววนิตา อินจ้าวคำ  
เบอร์ติดต่อ: 086-335-2865 เบอร์ติดต่อ: 02-345-1188
2. ชื่อ-นามสกุล : นายภาคภูมิ วิกยานนท์  
เบอร์ติดต่อ: 083-423-8891 เบอร์ติดต่อ: 02-345-1121
3. ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพรทิพย์ นฤมิตเลิศ  
เบอร์ติดต่อ: 062-294-6149 เบอร์ติดต่อ: 02-345-1024
ข้อมูลติดต่ออื่นๆ  
ที่อยู่ : ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ Zone D ชั้น 3
โทรศัพท์ : 02-345-1188
โทรสาร : 02-345-1108
Email : smi.stronger@gmail.com , vanita@off.fti.or.th, vorn2527@gmail.com,
pbo2536@gmail.com, gigpn10@gmail.com
Website : www.smi.or.th
 

  4. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กลุ่มเป้าหมาย
เน้นกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตร และเกษตรแปรรูป

ผู้ประสานงานโครงการ
1. ชื่อ-นามสกุล : นางนันทนา ห้าวหาญ  
เบอร์ติดต่อ: 084-013-9910 Line ID : pim.taiyo
2. ชื่อ-นามสกุล : นายอภิวัฒน์ มุตตามระ  
เบอร์ติดต่อ: 084-0906512
3. ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจรินทร์ ทองรัตนรักษา  
เบอร์ติดต่อ: 089-890-8599 Email : jarinth9@gmail.com
ข้อมูลติดต่ออื่นๆ  
ที่อยู่ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
โทรศัพท์ : 084-013-9910
Email : pimnantana@gmail.com , mapiwat@engr.tu.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/strongersme3
 

  5. สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

กลุ่มเป้าหมาย
เน้นกลุ่มสิ่งทอ แฟชั่น ไลฟ์สไตล์ เครื่องหนัง

ผู้ประสานงานโครงการ
1. ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสนธิลักษณ์ สุขะสุคนธ์  
เบอร์ติดต่อ: 02-7135492-9 ต่อ 545 เบอร์ติดต่อ: 089-2097129
2. ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกฤษนันท์ มณีสุรัตน์  
เบอร์ติดต่อ: 02-7135492-9 ต่อ 407 เบอร์ติดต่อ: 084-8551038
3. ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศิริวรรณ ทองเพ็ง  
เบอร์ติดต่อ: 02-02-7135492-9 ต่อ 406
ข้อมูลติดต่ออื่นๆ  
ที่อยู่ : ซอยตรีมิตร ถนนพระรามที่ 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 02-7135492-9
โทรสาร : 02-7124533
Email : sonthiluk@thaitextile.org
Website : www.thaitextile.org
Facebook : Thailand Textile Institute
Line add : @rgb1699d
 

  6. สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

กลุ่มเป้าหมาย
เน้นกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต

ผู้ประสานงานโครงการ
1. ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศาตพร เผ่าสกุลทอง  
เบอร์ติดต่อ: 02-6195500 ต่อ 585
2. ชื่อ-นามสกุล : นายอุดมศักดิ์ จุลสอาด  
เบอร์ติดต่อ: 02-6195500 ต่อ 578
3. ชื่อ-นามสกุล : นางฐิตารีย์ สุจรัตภวัตสกุล  
เบอร์ติดต่อ: 02-6195500 ต่อ 572
ข้อมูลติดต่ออื่นๆ  
ที่อยู่ : อาคารยาคูลท์ ชั้น 12-15 เลขที่่ 1025 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 02-6195500
โทรสาร : 02-6198090 , 02-6198071
Email : saataporn@ftpi.or.th , thaitaree@ftpi.or.th , udomsak@ftpi.or.th
Website : www.ftpi.or.th
 

  7. สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มที่ต้องการระบบมาตรฐาน

ผู้ประสานงานโครงการ
1. ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนัคมน ภู่ทอง  
เบอร์ติดต่อ: 02-6171727 ต่อ 308
2. ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุภาพร ถาริยะ  
เบอร์ติดต่อ: 02-6171727 ต่อ 803
3. ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนุชนารถ เผ่าเรืองฤทธิ์  
เบอร์ติดต่อ: 02-6171727 ต่อ 305
ข้อมูลติดต่ออื่นๆ  
ที่อยู่ : อาคอาคารยาคูลท์ ชั้น 2, 11, 18 เลขที่ 1025 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 02-6171727
โทรสาร : 02-6171709
Email : smestrong61@masci.or.th
Website : www.masci.or.th
Facebook : สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
 

  8. สถาบันอาหาร

กลุ่มเป้าหมาย
เน้นกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอาหาร เครื่องดื่ม

ผู้ประสานงานโครงการ
1. ชื่อ-นามสกุล : คุณพรศิริ ศิลปะนาฎ  
เบอร์ติดต่อ: 02-4228688
2. ชื่อ-นามสกุล : คุณธนาภรณ์ สว่างวงษ์  
เบอร์ติดต่อ: 02-4228688 ต่อ 3115 Email : thunaporn_s@nfi.or.th
3. ชื่อ-นามสกุล : คุณดุจเดือน บุญสม  
เบอร์ติดต่อ: 02-4228688 ต่อ 3121 Email : dujduan@nfi.or.th
ข้อมูลติดต่ออื่นๆ  
ที่อยู่ : 2008 ซอยอรุณอมรินทร์ 36 แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ : 02-4118688
โทรสาร : 02-4228527
Email : food@nfi.or.th
Website : www.nfi.or.th
Facebook : https://www.facebook.com/NfiSmartClub/
 

  9. สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

กลุ่มเป้าหมาย
เน้นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ผู้ประสานงานโครงการ
1. ชื่อ-นามสกุล : คุณปัญญา หวังทรงธรรม  
เบอร์ติดต่อ: 095-8965416 เบอร์ติดต่อ: 02-2807272 ต่อ 602
2. ชื่อ-นามสกุล : คุณกิติมา หิรัญรัตน์  
เบอร์ติดต่อ: 097-1654919 เบอร์ติดต่อ: 02-2807272 ต่อ 601
ข้อมูลติดต่ออื่นๆ  
ที่อยู่ : อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม ชั้น 6 เลขที่ 57 ถนน พระสุเมรุ(บางลำภู) แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ : 02-2807272 ต่อ 601-602
โทรสาร : 02-2807273
Email : panya@thaieei.com
Website : www.thaieei.com
 

  10. สมาคมสำนักงานบัญชีไทย

กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มที่ต้องการทำบัญชีที่ถูกต้อง/จดฯนิติบุคคล

ผู้ประสานงานโครงการ
1. ชื่อ-นามสกุล : คุณดารินทร์ หยกไพศาล  
เบอร์ติดต่อ: 081-8014718
2. ชื่อ-นามสกุล : คุณเบญจศรี รุ่นแรก  
เบอร์ติดต่อ: 081-9201629
3. ชื่อ-นามสกุล : คุณวันเพ็ญ นวนมณี  
เบอร์ติดต่อ: 081-312-1178
ข้อมูลติดต่ออื่นๆ  
ที่อยู่ : 64 ซอยรามอินทรา 117 ถนนรามอินทรา แขวง-เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
โทรศัพท์ : 02-9064800
โทรสาร : 02-9006895
Email : tafa2560@gmail.com
Website : www.tafa2004.net
Facebook : สมาคมสำนักงานบัญชีไทย
 

  11. บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จำกัด

กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มที่ต้องการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์

ผู้ประสานงานโครงการ
1. ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุกัญญา พันธยุติ  
เบอร์ติดต่อ: 02-9405993 ต่อ 271 Email : suganya@centrallabthai.com
2. ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอมรรัตน์ ขวัญเจริญทรัพย์  
เบอร์ติดต่อ: 02-9405993 ต่อ 274 Email : kwanja.amr@centrallabthai.com
3. ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพรรวินท์ ไตรยจิตต์ภักดี  
เบอร์ติดต่อ: 02-9405993 ต่อ 272 Email : -
ข้อมูลติดต่ออื่นๆ  
ที่อยู่ : 50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 02-9405993
โทรสาร : 02-9406668
Website : www.centrallabthai.com
 

  12. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

กลุ่มเป้าหมาย
อบรมความรู้ด้านการเงิน

ผู้ประสานงานโครงการ
1. ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศิวาพร อรุณเรื่อ  
เบอร์ติดต่อ: 02-298-3084 Email : sivaporn@sme.go.th
2. ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอัญธิกา วรรณศิลป์  
เบอร์ติดต่อ: 02-598-3036